Obchodní podmínky

I. Registrace uživatele

1.1 Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem (dále jen Uživatel) a provozovatelem (dále jen Provozovatel) internetového portálu TrzisteHypotek.cz (dále jen Portál), obsahují závazná pravidla a podmínky užívání služeb portálu, které je povinen dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.

1.2 Uživatelem služeb Portálu je každá osoba, která Portál používá, při využívání služeb Portálu přistoupila k těmto podmínkám nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé služby Portálu.

1.3 Uživatel svou registrací prohlašuje, že porozuměl těmto podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí a dále, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům a jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé.

1.4 Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované Uživatele emailem. Nové podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud Uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, je povinen ukončit užívání služby.

1.5 Podmínkou pro vstup či využití služeb Portálu je přistoupení uživatele k těmto podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené podmínky přihlašuje, tak přistupuje k současným platným podmínkám.

II. Pravidla poskytování služby

2.1 Provozovatel portálu v rámci provozu poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Portál finanční poptávky a nabídky finančních produktů a služeb. Služby Portálu umožňují tyto informace zobrazovat, třídit a dále s nimi pracovat.

2.2 Zodpovědnost za veškeré texty, obrázky a další obsah vkládaný Uživatelem nese sám Uživatel jenž tento obsah na Portál vložil, nikoliv Provozovatel Portálu. Vkládat blogy, články, texty, obrázky a další mohou pouze registrovaní Uživatelé. Uživatel souhlasí, že v rámci užívání Portálu nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. zejména pak: nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů; nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery stejného nebo podobného obsahu, odkazy na hlasování na jiných serverech, linky, adresy nebo obrázky; nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, neetického nebo pornografického charakteru; nebude pomocí systému rozesílat hromadnou poštu ostatním uživatelům s různými nabídkami obchodu a služeb. Porušení těchto pravidel má za následek smazání účtu Uživatele a zablokování možnosti nové registrace.

2.3 Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje ke zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto uživatelské účty smazat, a to i bez předchozího upozornění.

2.4 Pokud se Uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců, je Provozovatel oprávněn účet takového Uživatele smazat.

2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

III. Ochrana osobních údajů

3.1 V případě, že Uživatel při registraci sděluje Provozovateli své osobní údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní údaje, slouží tyto údaje pouze a výhradně pro zprostředkování kontaktu mezi zadavateli poptávky a nabídky, přičemž tento kontakt bude umožněn až poté, co o to poptávající Uživatel zažádá. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

3.2 Výjimku představuje užití kontaktu Uživatele za účelem ověření poptávky administrátorem Portálu. Dále může být Uživatel kontaktován v případě probíhající akce s individuální, atraktivní, nabídkou zajímavé hypotéky či souvisejících služeb třetí osobou, tj. partnerem portálu, poskytujícím či zprostředkovávajícím tuto hypotéku. Pokud tuto nabídku Uživatel odmítne, již mu nebude opakovaně nabízena.

IV. Odpovědnost provozovatele

4.1 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Portálu ani za způsob jejich užívání. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli či třetími osobami, za žádné škody, které by Uživateli nebo třetím osobám vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu. Dále Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s nimi. Též Provozovatel není odpovědný za plnění povinností a závazků vzniklých mezi Uživateli služby.

4.2 Provozovatel bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost služby. Provozovatel nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost služeb Portálu. Uživatel nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním libovolné služby Portálu.

V. Ostatní ustanovení

5.1 Uživatel svou registrací vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci v souvislosti s využíváním služeb Portálu. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel oznámit Provozovateli serveru prostřednictvím nastavení ve svém uživatelském profilu a zamezit tak dalšímu zasílání emailů.

5.2 Provozovatel portálu je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Portálu jednotlivých Uživatelů pro statistické účely a je oprávněn tyto anonymní údaje zveřejňovat. Tyto výstupy nebudou obsahovat žádné údaje, na jejichž základě by mohl být poptávající Uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován.

5.3 Tyto podmínky, jako práva a povinnosti zde neuvedená, se řídí českým právním řádem, zejména pak obchodním zákoníkem.

VI. Ceny a poplatky

6.1 Registrace a využívání všech služeb Portálu je zcela zdarma.

Jste hypoteční makléř či zástupce banky? Chcete reagovat na poptávky?

Registrovat se